Întotdeauna există pericolul de a forţa Biblia într-o formă aleasă de noi, în loc să o lăsăm pe ea să ne formeze. Şi nici nu cred că ar putea exista mai multă diversitate în Canonul Protestant: diferite stiluri, diferite cadre istorice, diferiţi autori, diferite nivele literare, diferite perioade din istorie.

Dar chiar dacă Biblia nu este uniformă, ea este unitară. Numeroasele cărţi ale Bibliei nu sunt asemenea unor monede de 10 bani într-un borcan. Monedele dintr-un borcan seamănă una cu cealaltă şi totuşi sunt separate; cărţile Bibliei (la fel ca mădularele trupului) arată diferit şi totuşi sunt legate între ele. Recuperarea teologiei biblice de către ultimele două generaţii de teologi a subliniat din nou şi din nou prezenţa anumitor idei care străbat Scriptura de la un capăt la celălalt şi care leagă Biblia ca un tapet coerent: Împărăţie, templu, oamenii lui Dumnezeu, creaţie/noua creaţie, etc. Totuşi, ceea ce cred că stă la baza tuturor lucrurilor, este motivul harului lui Dumnezeu, preferinţa şi dragostea Lui pentru cei care nu merită. Oare nu vedem harul lui Dumnezeu în fiecare carte a Bibliei? (Cărţile Noului Testament conţin versetul-cheie care evidenţiază cel mai bine acest lucru).

Cartea Geneza subliniază harul lui Dumnezeu faţă de o lume rea prin faptul că Dumnezeu intră în relaţie cu o familie păcătoasă (cea a lui Avraam) şi promite că va binecuvânta lumea prin el.

Cartea Exod prezintă harul lui Dumnezeu faţă de poporul Său aflat în sclavie, prin faptul că Dumnezeu îi eliberează de opresiunile egiptenilor.

Cartea Levitic prezintă harul lui Dumnezeu prin faptul că El asigură poporului un sistem de jertfe care oferă ispăşire pentru păcatele lor.

Cartea Numeri prezintă harul lui Dumnezeu prin faptul că El susţine şi are răbdare cu poporul nemulţumit aflat în pustie şi îi duce la graniţa cu Ţara Promisă, nu datorită lor, ci chiar în ciuda lor.

Cartea Deuteronom prezintă harul lui Dumnezeu prin faptul că El dă în stăpânire poporului Său Ţara Promisă „nu datorită neprihănirii voastre”. (cap. 9)

Cartea Iosua prezintă harul lui Dumnezeu prin faptul că El oferă poporului Israel victorie după victorie în cucerirea Ţării şi asta nu datorită numărului lor mare şi nici datorită ascultării lor extraordinare.

Cartea Judecători arată harul lui Dumnezeu prin faptul că ne prezintă lideri israeliţi păcătoşi şi slabi pe care Dumnezeu îi foloseşte pentru a curăţa ţara din nou şi din nou de incursiunile străine şi de idolatrie.

Cartea Rut prezintă harul lui Dumnezeu prin faptul că include o femeie foarte săracă, singură şi străină în genealogia lui Hristos.

Cărţile 1,2 Samuel prezintă harul lui Dumnezeu prin faptul că pune bazele domniei (pentru totdeauna – 2 Sam. 7) unui om criminal şi adulter.

Cărţile 1,2 Împăraţi prezintă harul lui Dumnezeu prin faptul că El amână în repetate rânduri  împlinirea judecăţii şi dreptăţii faţă de păcatul împăraţilor, datorită lui David (Nu uitaţi: presupoziţia hermeneutică antică despre solidaritate spune: toţi pentru unul şi unul pentru toţi; regele reprezenta poporul, oamenii făceau parte din regele său, ce făcea regele făceau şi ei).

Cărţile 1,2 Cronici prezintă harul lui Dumnezeu prin faptul că îi reasigură pe cei care s-au întors din exil de promisiunile pe care le-a făcut Dumnezeu din propria iniţiativă lui David şi fiilor săi.

Cartea Ezra prezintă harul lui Dumnezeu faţă de Israel prin faptul că El a lucrat prin cel mai puternic conducător păgân din acel timp (Cir), pentru a aduce poporul Său înapoi şi pentru a reconstrui Templul.

Cartea Neemia prezintă harul lui Dumnezeu prin faptul că asigură reconstruirea zidurilor cetăţii, care reprezenta inima promisiunilor lui Dumnezeu faţă de poporul Său.

Cartea Estera prezintă harul lui Dumnezeu în protecţia oferită poporului Său faţă de un complot persan de a-i eradica, printr-un lanţ de evenimente ‘întâmplătoare’.

Cartea Iov prezintă harul lui Dumnezeu în răzbunarea celui care strigă că Răscumpărătorul său este viu (19:25), Cel care va îndrepta toate lucrurile ori în această lume ori în cea viitoare.

Cartea Psalmi prezintă harul lui Dumnezeu prin faptul că ne aminteşte şi ne ajută să exprimăm dragostea nestrămutată a legământului pe care Dumnezeu o are faţă de poporul Său şi refugiul care este El pentru poporul Său.

Cartea Proverbe prezintă harul lui Dumnezeu prin faptul că ne prezintă o lume a înţelepciunii în trăirea unei vieţi sfinte şi fericite.

Cartea Eclesiastul prezintă harul lui Dumnezeu prin faptul că ne reaminteşte foarte practic că lucrurile bune ale vieţii nu pot fi urmărite ca fiind cele mai importante lucruri din viaţă şi că Dumnezeu este Cel care, în mila Sa, satisface inimile păcătoşilor. (Ecl. 7:20; 8:11).

Cartea Cântarea Cântărilor prezintă harul şi dragostea lui Dumnezeu faţă de Mireasa Sa, prin faptul că ne oferă un mic ecou al ei în plăcerile sexualităţii umane fidele.

Cartea Isaia prezintă harul lui Dumnezeu prin faptul că ne reasigură că va fi prezent cu păcătoşii plini de căinţă şi îi va restaura.

Cartea Ieremia ne prezintă harul lui Dumnezeu prin faptul că aici Dumnezeu ne promite un legământ nou, mai bun, unul în care cunoaşterea lui Dumnezeu va fi însuşită în mod universal.

Cartea Plângerile lui Ieremia prezintă harul lui Dumnezeu prin credincioşia Sa de nestrămutat în mijlocul tristeţii.

Cartea Ezechiel prezintă harul lui Dumnezeu prin operaţia pe cord deschis care, prin curăţire, înlocuieşte inimile de piatră cu inimi de carne.

Cartea Daniel prezintă harul lui Dumnezeu prin repetata protecţie oferită în mod miraculos slujitorilor Săi.

Cartea Osea prezintă harul lui Dumnezeu arătând în viaţa reală dragostea permanentă a lui Dumnezeu faţă de soţia lui curvă, adică poporul Său.

Cartea Ioel prezintă harul lui Dumnezeu în promisiunea de a revărsa harul Său asupra tuturor oamenilor.

Cartea Amos prezintă harul lui Dumnezeu în promisiunea Sa atât de mare de a restaura lucrurile chiar în ciuda corupţiei groaznice.

Cartea Obadia prezintă harul lui Dumnezeu prin pronunţarea judecăţii împotriva Edomului, opresorul Israelului, şi prin restaurarea Israelului la ţara lor în ciuda captivităţii babiloniene actuale.

Cartea Iona prezintă harul lui Dumnezeu atât pentru imoralii niniveni, cât şi pentru moralul de Iona, pentru păgânii nereligioşi, cât şi pentru profetul religios, ambii având nevoie şi primind harul lui Dumnezeu.

Cartea Mica prezintă harul lui Dumnezeu prin repetata mirare a profetului la ciudata insistenţă a lui Dumnezeu de a „ierta nelegiuirea şi a trece cu vederea păcatele” (7:18).

Cartea Naum prezintă harul lui Dumnezeu în asigurarea Israelului de veşti bune şi pace, promiţând faptul că aceasta a fost ultima incursiune asiriană împotriva lor.

Cartea Habacuc arată că harul lui Dumnezeu nu are nevoie decât de o credinţă vie în mijlocul opoziţiilor de neîntrecut, lăsându-ne să ne bucurăm în El chiar şi în tristeţe.

Cartea Ţefania prezintă harul lui Dumnezeu în cântecul triumfător al lui Dumnezeu pentru poporul Său recalcitrant, dar atât de iubit.

Cartea Hagai prezintă harul lui Dumnezeu prin faptul că promite poporului încăpăţânat că cea de-a doua coborâre a slavei Sale (în Templu), va depăşi cu mult slava celei dintâi.

Cartea Zaharia prezintă harul lui Dumnezeu prin jurământul divin de a deschide un izvor pentru ca poporul Său să se cureţe de păcat (13:1).

Cartea Maleahi prezintă harul lui Dumnezeu prin declaraţia de dragoste necondiţionată a lui Dumnezeu faţă de poporul Său.

Cartea Matei prezintă harul lui Dumnezeu în implinirea promisiunilor Vechiului Testament a unui viitor Rege (5:17).

Cartea Marcu prezintă harul lui Dumnezeu prin faptul că acest Rege ce trebuia să vină, suferă soarta unui oarecare criminal pentru a răscumpăra păcătoşi (10:45).

Cartea Luca arată că harul lui Dumnezeu se extinde la toţi oamenii la care nu ne aşteptăm: prostituate, săraci, vameşi, păcătoşi, Neamuri („fiii risipitori”).

Cartea Ioan prezintă harul lui Dumnezeu prin faptul că Dumnezeu devine unul dintre noi, trup şi sânge (1:14), şi prin faptul că moare şi învie pentru ca prin credinţă să avem viaţă în numele Său (20:31).

Cartea Faptele Apostolilor prezintă harul lui Dumnezeu care se revarsă peste întreaga lume – începând din Ierusalim şi sfârşind în Roma, începând cu Petru, apostolul evreilor şi sfârşind cu Pavel, apostolul Neamurilor (1:8).

Cartea Romani prezintă harul lui Dumnezeu în Hristos faţă de cei nevrednici (4:5), care se revarsă atât peste evrei, cât şi peste Neamuri, încă pe când erau păcătoşi. (5:8).

Cartea 1 Corinteni prezintă harul lui Dumnezeu prin faptul că El favorizează lucrurile nebune şi slabe ale lumii. (1:27)

Cartea 2 Corinteni prezintă harul lui Dumnezeu prin faptul că îşi focalizează puterea Sa prin slăbiciune mai degrabă decât prin putere. (12:9)

Cartea Galateni prezintă harul lui Dumnezeu prin faptul că îi justifică atât pe evrei, cât şi pe Neamuri prin credinţa orientată în Hristos şi nu prin performanţe personale orientate spre sine. (2:16)

Cartea Efeseni prezintă harul lui Dumnezeu prin hotărârea divină de a ne uni cu Fiul, hotărâre luată încă înainte de toate începuturile. (1:4)

Cartea Filipeni prezintă harul lui Dumnezeu prin moartea umilitoare a lui Hristos pe un instrument de tortură – pentru noi. (2:8)

Cartea Coloseni prezintă harul lui Dumnezeu prin ţintuirea pe cruce a tuturor datoriilor care stăteau împotriva noastră. (2:14)

Cartea 1 Tesaloniceni prezintă harul lui Dumnezeu prin faptul că asigură o garanţie care dă naştere certitudinii revenirii lui Hristos. (4:13)

Cartea 2 Tesaloniceni prezintă harul lui Dumnezeu prin faptul că El ne-a ales înainte de toate vremurile, ca să putem face faţă celui mai aprig duşman al lui Hristos. (2:13)

Cartea 1 Timotei prezintă harul lui Dumnezeu prin mila radicală arătată faţă de „şeful păcătoşilor” (1:15)

Cartea 2 Timotei prezintă harul lui Dumnezeu prin faptul că El este Cel care a început (1:9) şi Cel care alimentează (2:1) viaţa de credinţă.

Cartea Tit prezintă harul lui Dumnezeu prin faptul că ne-a salvat, în mila Sa purificatoare, atunci când eram adânc încurcaţi în pasiuni păcătoase.

Cartea Filimon prezintă harul lui Dumnezeu prin faptul că transcede structurile sociale ierarhice, aducând ceva şi mai puternic: legătura frăţească câştigată de Hristos. (1:6)

Cartea Evrei prezintă harul lui Dumnezeu prin faptul că Îl dă pe Fiul Său atât ca jertfă de ispăşire pentru noi, odată pentru totdeauna, cât şi ca Mare Preot pentru a mijloci pentru noi întotdeauna. (9:12)

Cartea Iacov prezintă harul lui Dumnezeu prin faptul că oferă celor născuţi din nou, „prin voia Lui”, (1:18) „înţelepciune de sus” pentru o viaţă sfântă plină de sens. (3:17)

Cartea 1 Petru prezintă harul lui Dumnezeu prin faptul că ne asigură o moştenire neperisabilă indiferent de ce suferim în această viaţă. (1:4)

Cartea 2 Petru prezintă harul lui Dumnezeu prin faptul că ne garantează inevitabila zi în care toate lucrurile vor fi îndreptate, fiindcă în ziua venirii Domnului, răul care a stat deghizat în bine va fi demascat. (3:10)

Cartea 1 Ioan prezintă harul lui Dumnezeu prin faptul că ne adoptă ca şi copiii ai Săi. (3:1)

Cărţile 2 şi 3 Ioan prezintă harul lui Dumnezeu prin faptul că reaminteşte unor persoane despre “adevărul care locuieşte în noi şi care va fi cu noi întotdeauna” (2 Ioan 2)

Cartea Iuda prezintă harul lui Dumnezeu în Hristos care ne prezintă fără vină înaintea lui Dumnezeu, într-o lume unde domină haosul moral. (vs. 24)

Cartea Apocalipsa prezintă harul lui Dumnezeu prin faptul că îşi păstrează poporul prin suferinţele cataclismice, o păstrare fondată pe sângele curs al Mielului (12:11).

Titlul original: The Grace of God in the Bible

Sursa: http://dogmadoxa.blogspot.com

Traducere: Daniela Cimpoae

Leave a Reply

}