Iubiți frați în Domnul Isus Hristos,

cu ajutorul Domnului, începem un nou an pe calea credinței în contextul în care pe plan mondial se duce o luptă tot mai mare pentru îndepărtarea bisericilor de Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Când diavolul reușește să îndepărteze un om sau o biserică de Cuvântul Scripturii, atunci poate strecura foarte ușor învățături false și practici nebiblice. De la începuturile credinței baptiste pe teritoriul țării noastre, baptiștii au fost cunoscuți ca oameni care își bazează întreaga credință și practică pe Cuvântul lui Dumnezeu. Ancorarea puternică în Scripturi a făcut ca prigoanele dinainte de al Doilea Război și prigoanele din perioada comunistă să falimenteze în fața credinței adevărate și puternice a bisericilor noastre. Mai mult, în lumina Scripturii, bisericile noastre au păstrat calea îngustă și au luptat pentru mântuirea și sfințirea celor care au ascultat Evanghelia. Pentru a rămâne pe calea înaintașilor noștri și pentru a păstra credința adevărată într-o inimă curată, vă îndemnăm la rugăciune pentru cunoașterea, trăirea și propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu. În acest sens, tema pentru săptămâna de rugăciune din anul acesta este:

Cuvântul lui Dumnezeu

„Iată, vin zile zice Domnul Dumnezeu când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului” (Amos 8:11).

„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea” (Col.3:16).

„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Tim. 3:16-17).

Dacă analizam cu atenție ce se întâmplă în societate și în multe biserici, se pare că trăim vremea în care oamenii se îndepărtează tot mai mult de Cuvântul lui Dumnezeu și caută învățători „după poftele lor” (2 Tim. 4:3). Întotdeauna când Biserica a rămas ancorată în Cuvântul lui Dumnezeu a biruit ispitele și învățăturile false care duc poporul în rătăcire. În această săptămână, tema rugăciunii este relația noastră cu Sfânta Scriptură care este Cuvântul insuflat al lui Dumnezeu transmis nouă oamenilor.

DUMINICĂ – Cuvântul viu și lucrător

„Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face” (Evrei 4:12-13).

Mulțumire:

•pentru că Dumnezeu ne vorbește și astăzi prin Cuvântul Său;

•pentru rezultatele lucrării Cuvântului Său în adâncul inimii noastre;

•pentru toți aceia în care a lucrat Cuvântul și s-au întors la Domnul în anul care a trecut.

Mijlocire:

•pentru toți oamenii care sunt acum în atelierul lui Dumnezeu și Cuvântul lucrează în ei;

•pentru aceia în a căror inimă Cuvântul a încolțit, dar cel rău încearcă să înăbușe lucrarea de mântuire.

Cerere:

•Dumnezeu să ne vorbească cu mare putere în timpul săptămânilor de evanghelizare;

•Dumnezeu să ne ajute în disciplina zilnică de a citi și studia Cuvântul;

•Dumnezeu să îi cerceteze în mod special pe aceia care se împotrivesc Cuvântului;

•Duhul lui Dumnezeu să pregătească inimile celor nemântuiți pentru primirea Cuvântului.

LUNI – Cuvântul aduce rod

„Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și-l fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță sămănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și Cuvântul Meu care iese din gura Mea nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea și va împlini planurile Mele” (Isaia 55:10-11).

Mulțumire:

•pentru rodul Cuvântului în viața și caracterul celor credincioși;

•pentru rodul Cuvântului în viața celor care s-au întors la Domnul;

•pentru rodul Cuvântului în călăuzire pe calea credinței.

Mijlocire:

•cei care au primit Cuvântul să rămână statornici;

•cei care au auzit Cuvântul dar stau în cumpănă să experimenteze biruința totală;

•cei care amână decizia de a se întoarce la Domnul, să ajungă la biruință și ascultare de Cuvânt.

Cerere:

•Domnul să deschidă o ușă largă pentru Cuvânt în țara noastră;

•Domnul să deschidă inimile oamenilor pentru Cuvânt cu ocazia săptămânilor de rugăciune și evanghelizare;

•Domnul să aducă foame și sete în poporul român după Cuvântul Lui.

MARȚI: Cugetă la Legea Domnului

„Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori! Ci își găsește plăcerea în Legea Domnului, și zi și noapte cugetă la Legea Lui” (Psalmul 1:1-2).

Mulțumire:

•pentru că avem Biblia în limba română;

•pentru libertatea Cuvântului în țara noastră;

•pentru cei care tipăresc și răspândesc Biblia;

Mijlocire:

•pentru cei care sprijină cu resursele lor tipărirea și răspândirea Cuvântului;

•pentru protecția acelora care își riscă viața și libertatea ca să ducă Biblia în zonele în care Cuvântul este interzis;

Cerere:

•fiecare om care are o Biblie să o citească;

•oamenii mântuiți să-și găsească plăcerea în studierea Scripturii;

•cei mântuiți să-și încurajeze copiii să studieze Cuvântul Domnului.

MIERCURI – Memorarea Cuvântului

„Vreau să păzesc orânduirile Tale: nu mă părăsi de tot! Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău. Te caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale. Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” (Psalmul 119:8-11).

Mulțumire:

•pentru toți oamenii care memorează versete sau capitole din Biblie;

•pentru puterea Cuvântului de a ne despărți de păcat;

•pentru puterea Cuvântului de a ne sfinți gândirea;

•pentru biruința Cuvântului în viața tinerilor din bisericile noastre în lupta lor cu păcatul;

Mijlocire:

•pentru cei care sunt ispitiți să neglijeze Cuvântul;

•pentru cei care sunt descurajați de cel rău să nu mai memoreze Cuvântul;

•pentru cei care sunt ispitiți să adopte standardele și căile lumii.

Cerere:

•pasiune pentru memorarea Cuvântului;

•disciplină zilnică în studierea și memorarea Scripturii;

•tinerii din bisericile noastre să umble pe calea Domnului.

JOI – Omul nu trăiește numai cu pâine

„Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți; la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de El și i-a zis: „Dacă ești Tu Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini.” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” (Matei 4:1-3).

Mulțumire:

•pentru hrana spirituală a Cuvântului lui Dumnezeu;

•pentru cei care se încred din toată inima în Cuvântul Domnului;

•pentru aceia care nu neglijează Cuvântul datorită dorinței de câștig;

•pentru aceia care l-au biruit pe cel rău prin Cuvânt.

Mijlocire:

•pentru credincioșii care sunt prinși de dorința de câștig și neglijează Cuvântul;

•pentru familiile de credincioși în care copiii sunt hrăniți cu lucrurile lumii acesteia (televizor, internet, etc.) și nu au cunoscut hrana spirituală a Cuvântului.

Cerere:

•discernământ duhovnicesc pentru prioritatea Cuvântului în viața personală, în familie și biserică;

•oamenii care sunt în robia lucrurilor materiale să fie eliberați și mântuiți;

•părinți înțelepți care să-și educe copiii în învățătura sănătoasă a Cuvântului;

•credincioșii care s-au îndepărtat de Domnul din cauza dorinței de câștig să revină la dragostea dintâi.

VINERI – Puterea Evangheliei

„Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului; deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credință” (Romani 1:16-17).

Mulțumire:

•pentru toți cei care se ostenesc cu propovăduirea Evangheliei;

•pentru puterea Evangheliei de a transforma viețile oamenilor;

•pentru toate mijloacele prin care se răspândește Evaghelia (radio, tv, internet, cărți, broșuri, mărturie personală, etc).

Mijlocire:

•pastorii, misionarii, evangheliștii să fie ocrotiți de atacurile celui rău;

•cei care sprijină în rugăciune și finaciar propovăduirea Evangheliei să rămână credincioși în lucrarea lor.

Cerere:

•Domnul să deschidă ușa pentru Evanghelie în țările în care creștinii sunt persecutați;

•Domnul să deschidă inima pentru Evanghelie tuturor oamenilor care aud Cuvântul;

•Domnul să facă să fie propovăduită Evanghelia curată de la toate altarele și amvoanele.

SÂMBĂTĂ – Studiu, ascultare și învățare

„Căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească Legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile” (Ezra 7:10).

„Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora… Fii cu luare aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora: stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă” (1 Timotei 4: 13, 16).

Mulțumire:

•pentru toți cei care au studiat, au împlinit și i-au învățat pe alții Cuvântul Domnului;

•pentru toți învățătorii de școală duminicală (în biserică, la copii și tineret);

•pentru toți profesorii de religie din școlile publice;

•pentru toți profesorii de la liceele teologice baptiste, Institutul Teologic Baptist din București, Facultatea de Teologie Baptistă din București și Universitatea Emanuel din Oradea.

Mijlocire:

•pentru păstrarea învățăturii sănătoase în casele și bisericile noastre;

•pentru ocrotirea tuturor lucrătorilor cu Evanghelia din țara noastră și din lumea întreagă de erezii și de toate atacurile celui rău.

Cerere:

•protecția bisericilor și a credincioșilor din bisericile baptiste de învățături false și practici nebiblice;

•Dumnezeu să ridice o nouă generație de oameni care să fie pasionați de studiul, trăirea și propovăduirea Evangheliei;

•ajutor și izbăvire pentru toți cei care suferă din pricina Cuvântului lui Dumnezeu.

DUMINICĂ – Credința vine în urma auzirii Cuvântului

„Fiindcă‚ oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre El fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimeși? După cum este scris: Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Dar nu toți au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice: Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră?Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea prin Cuvântul lui Hristos” (Romani 10: 13-17).

Mulțumire:

•pentru toți cei care au auzit Cuvântul și au primit credința adevărată:

•pentru toți cei care propovăduiesc o Evanghelie curată;

•pentru toate ușile deschise pentru Evanghelie;

•pentru toți credincioșii și pentru toate bisericile care sunt pasionate de mântuirea celor pierduți.

Mijlocire:

•pentru toți cei care au luptat și se luptă lupta pentru apărarea credinței baptiste de toate atacurile vrăjmașului;

•Pentru toți cei care sunt batjocoriți sau prigoniți datorită faptului că predică o Evanghelie curată, o poartă strâmtă și o cale îngustă;

Cerere:

•Dumnezeu să aducă la credința mântuitoare pe toți cei care vor auzi Cuvântul;

•Dumnezeu să deschidă urechile și inima ascultătorilor așa cum altădată a deschis inima Lidiei la predica Apostolului Pavel;

•Dumnezeu să aducă la mântuire pe toți cei care sunt din familiile noastre;

•Dumnezeu să aducă trezire spirituală în țara noastră.

Pastor Paul Negruț

Vicepreședinte cu educația biblică

Leave a Reply

}